Tiedschrift Kreuze is op zuik noar nije redakteuren m.i.v. jannewoarie 2023.

De redaksie van Kreuze het t veurnemen om noa t verschienen van Kreuze 100 heur waark deel te leggen. Doarom binve op zuik noar ain of meer redakteuren dij ons waark overnemen willen.

Waarkzoamheden
In ontvangst nemen, noakieken en zoneudeg bewaarken/verbetern van ingezonden teksten. Zoneudeg n oproup doun aan lezers veur t insturen van nij waark. Rondzendbraif (pdf) opmoaken en ter kontrole veurleggen aan de schrievers. Webstee opmoaken veur publikoatsie. Beheer van de webstee, de Facebook-bladzie en beheer van adresliest (e-mail) van lezers en schrievers.

Van joe as nije redakteur(en) wordt verwacht dat je:
Laifhebber binnen van t geschreven Grunnegs.
Biedroagen willen aan de instandholden en verspraaiden doarvan.
Haart hebben veur de Grunneger streektoal in aal zien varianten: Hogelaandsters, Oldambtsters, Stadjers, Veenkolonioals, Westerkwartiers, Westerwolds …
Ervoaren hebben mit Grunnegs lezen en schrieven.

Siemon Reker
Ons oetgangspunt veur t noakieken/verbetern van de spèllen binnen de regels zo as dij deur perf. Siemon Reker op schrift steld binnen in t boukje Groninger Spelling (Stichting t Grunneger Bouk, 1984). Veur de zinsbaauw is t bouk Groninger Grammatica In Kort Bestek (Vliedorp, 2021) van Klaas Pieterman n goud noaslagwaark. Meer kennis van t Grunnegs en ervoaren mit teksten redigeren binnen nait strikt noodzoakelk, mor is wel aan te bevelen.

Tiedschrift Kreuze
Kreuze is n tiedschrift veur en deur laifhebbers van de Grunneger schrieftoal. Elkenain kin en mag schrieverij insturen, of je der nou net mit begunnen of dat je der al n zet mit aan loop binnen. In t blad is stee veur elke vörm van schrieverij. t Huift nait per se op literair nivo, oardeghaid aan t schrieven staait veurop. As t mor in t Grunnegs is. Kreuze verschient zes moal in t joar, rond t begun van d’oneven moanden.

Veur reaksies en meer infermoatsie kin je ketakt opnemen mit Henk de Weerd (henk@kreuzekeuze.nl) of Bert Wijnholds (bert@kreuzekeuze.nl).

Redaksie Kreuze